За клуба

ПРАВИЛА
за организация и функциониране на  Клуб „24 май“

  1. Същност и цели

1.1. Клуб „24 май“ е национална организация на български интелектуалци за поставяне, дебатиране и отстояване в публичното пространство на въпроси, преценявани от членовете на Клуба като жизненоважни за развитието на България.
1.2. Клуб „24 май“ има за своя основа идеята българският народ да бъде в по-голяма степен субект на своето развитие и чрез своята дейност ще стимулира тази субектност.
1.3. Клуб „24 май“ се стреми към сериозен принос в интелектуализирането на публичната среда;
1.4. Клуб „24 май“ търси и отстоява:
1.4.1. Задълбочена и професионална критика на всичко в обществената действителност, което обуславя днешната  изостаналост на страната ни;
1.4.2. Обществен мироглед, в който основно място заемат социалната чувствителност, патриотизмът, традиционните ценности, идеята за силна държава и идеята за многополюсен свят;
1.4.3. Българска мечта, която може да влее сили и увереност в поведението ни като народ;
1.4.4. Геополитическа ориентация на България, която да е адекватна на нашата история, вяра и традиционни ценности.
1.5. Клуб „24 май“ не се стреми да изпълнява политически функции. В същото време Клубът уважава правото на своите членове да участват в политическия живот на страната така, както те преценят за удачно.
1.6. Клубът е надпартийна структура, но чрез своята интелектуална дейност се стреми да въздейства на политическите субекти по посока на отстояване на пробългарски въпроси, решения и тенденции.

  1. Членство

2.1. Клубът се състои от членове на Централния клуб и членове на областните поделения на Клуба, ако са създадени такива.
2.2. Член на Клуба може да бъде всеки български гражданин, доказал сериозно публично присъствие и приемащ същността и целите на Клуба.
2.3. Член на Клуба се става след предложение от член на Клуба, одобрено с квалифицирано мнозинство  (минимум две трети от всички членове). Одобрението се дава на Общо събрание или в писмен вид.
2.4. За заварени членове на Клуба се смятат всички, станали членове до приемането на тези правила, след като писмено потвърдят своето членство.
2.5. Членът на Клуба е длъжен да участва активно в неговата дейност. Дейността на Клуба включва поддържането на медия/и, организиране и участие в дискусии и провеждане на Общи събрания.
2.6. Членството в Клуба се прекратява:
2.6.1. За заварените членове – при неподаване на потвърждение за членство в рамките на две седмици от приемането на Правилата.
2.6.2. С представяне на писмено заявление за напускане на Клуба.
2.6.3. При неучастие в дейността, описана в т. 2.5., повече от три месеца.

  1. Структура

3.1. Клуб „24 май“ е съставен от Централен клуб и областни поделения, ако са създадени такива.
3.2. Приемането на членове и изборът на ръководства на областните поделения се регламентират от Правила, утвърдени от Централния клуб.
3.3. Към Клуб „24 май“ се създават експертни съвети.
3.4. Ръководството на Клуба се състои от почетен председател/ почетни председатели, председател и секретар. Мандатът на ръководството е една година.
3.5. Общото събрание избира отговорен редактор/отговорни редактори на медиите на Клуба. То може да включи в ръководството отговорния редактор/отговорните редактори.
3.6. Решенията на Клуба се приемат с обикновено мнозинство от всички членове, освен ако в Правилата не е посочено друго.

21 май 2018 г.