ОТ ЧУЖДИТЕ МЕДИИ
Руската революция. Приоритет върху образованието на масите

Никола Форне - 07 ноември 2017

СЦЕНАТА в библиотеката на Юрятин, измисления от Борис Пастернак град в излезлия през 1958 роман Доктор Живаго, предава дълбокото впечатление, което вероятно тя е направила четиридесет години преди това – героят влиза в читалня, където редом до представителите на старата интелигенция вижда хора от народа, празнично облечени, „смутени, сякаш са дошли в църква“. С това авторът свидетелства за невероятната жажда за култура, обхванала през 1917 народните класи, държани извън сферата на знанието.

Когато болшевиките идват на власт, политизирането на народните класи и стремежът им към образование отговарят на техния освободителен проект. От февруари до октомври 1917, преди да нахлуе в училищата и библиотеките, населението преминава през школата на съветите. В съветите, повече от 1500 през октомври 1917, то се учи, обсъжда и организира социалния живот и в крайна сметка се осмелява да поиска властта. Новата власт превърна образованието на населението в приоритет – сто и петдесет милиона деца, мъже и жени, а три четвърти от тях или не могат или едва умеят да четат и да пишат. Според Лев Троцки „културата черпи сила от икономиката“  [1]. Но войните – световната, а след това и гражданската, с наложеното от великите сили ембарго, бяха стопили слабите ресурси и бяха унищожили най-съвестните пролетарии. Към това се прибавяше и наследената от царизма икономическа и културна изостаналост.

Въпреки хроничната липса на хартия, печатниците издават милиони буквари и учебници на десетките езици, които се говорят в новия Съветски съюз. Още през декември 1917 властта на съветите обявява за задължително хората да се научат да четат и пишат, а година по-късно всеки образован човек „да обучи няколко неграмотни“, преди да уточни през декември 1919, че „всеки (…), който попречи на неграмотни да присъстват на организираните курсове, ще подлежи на наказателно преследване“  [2]. В отдалечените села е въведено четене на вестници на глас. По време на гражданската война, когато през април 1918 образованието става задължително, Червената армия се превръща в един от неговите главни носители за хиляди млади пролетарии и мобилизирани селяни. През 1919 вече има 1200 читателски клуба и 6200 политически, научни, земеделски и т.н. кръжоци. Съревнование между програмите за ограмотяване, индивидуално обучение от страна на прясно ограмотените или от работниците на селяните, радио, кино, афиши, театър… за целта са използвани всички средства.

Преподава се в плевни, заводи, ферми, шатри на чергари. Параходи и влакове, обявени за „пропагандни“, свързват изолираните райони, привличайки народа, който според свидетелствата от онова време е жаден за вестници, книги и знания. Както пише историкът Жан-Мишел Палмие „за две години тези пропагандни влакове са посетили близо хиляда селища и техният персонал е изнесъл повече от три хиляди сказки“  [3]. Организират се вечерни курсове, по домовете също специално за жените.

Въпреки гражданската война властта подкрепя педагогически инициативи и нововъведения от всякакъв вид. През 1918 е решено, че образователните съвети, контролирани от населението, ще избират преподавателите – практика, която отстъпва с бюрократизирането в средата на 20-те години. За да се подпомогнат близо четири милиона бедни сираци, правителството окуражава възпитателните експерименти: колонии, сиропиталища, детски домове и общини, където се насърчава колективният живот и онова, което той дава като професионални умения и самостоятелност, както и производствената дейност. И макар компетенциите на някои преподаватели, набрани сред множеството, да са слаби, компенсира ги колективната преданост, което изненадва мнозина наблюдатели. Селестен Френе споделя през 1925 „изненадата и възхищението си, особено като се има предвид при какви условия е постигнат този огромен напредък“ . Руските педагози, пише той, „са открили в предаността си към народната кауза и в революционната дейност достатъчно стимули не само да издигнат педагогиката си до равнището на западната, но и да надминат, и то с много, нашите плахи опити“  [4].

Докато в царско време едва едно на пет деца посещава училище, училището става задължително, безплатно и смесено. На 7 октомври 1918 в замяна на старата образователна система е въведено с декрет Единното трудово училище. В дебатите за учебните програми едни дават превес на развитието на личността на детето срещу професионалния авторитаризъм, други проповядват обществено училище, където знанията да бъдат извлечени от конкретния живот. Те са толкова разгорещени, че се налага началото на учебната 1918 да бъде отложено. Тъй като разногласията продължават, правителството не вижда нищо лошо в това да експериментира различни програми според градовете. Революцията иска да освободи образованието от старата система на възпроизвеждане на неравенства. Народният комисариат (министерство) на образованието се обявява за самоуправляемо училище, където общото и политехническото обучение да дадат възможност за формиране на инженери и техници, способни да модернизират производството и да постигнат напредък в науката, а да дадат също и бъдещи граждани на социалистическото общество. Заради материалните трудности през януари 1921 е намалено училищното обучение до курс, обхващащ децата от 8 до 15 години, вместо до 17, както е било първоначално. Успоредно с това от 1919 е въведена известна позитивна дискриминация. Работническите факултети, наречени за кратко Рабфак, дават привилегирован достъп до висшето образование на слабо подготвени кандидати. Появяват се научни институти и университети с хиляди изследователи от всякакви дисциплини, като например научното градче Академгородок, основано в Сибир през 1957 преди появата на Силициевата долина. Началото на цялата тази целенасочена политика в образованието и науката, която позволи на СССР да изпрати първия човек в космоса, е поставено още в първите години на революцията в условията на почти пълна нищета.

Домове на народа, работнически клубове, читални

В мозайката от народи, каквато е бившата Руска империя – някои от тях почти неграмотни – е въведена писменост за четиридесетина езици и диалекти. За разлика от порусначването, наложено от царете, което по-късно е продължено от Сталин, болшевиките не налагат кирилицата – инструмент за великоруско господство. В стремежа си да отхвърлят всяка форма на шовинизъм те изненадващо насърчават движение за въвеждане на латиницата, което има огромен успех сред народите от Далечния Север, малцинствата в Кавказ, сред китайското и корейското население в Далечния Изток и при тюркското население, за което това представлява част от борбата на експлоатираните срещу феодалите, срещу зараждащата се буржоазия и религиозните касти, които защитават арабската азбука и пазят за себе си тайнството на четмото и писмото. Тази езикова политика означава отваряне към западния свят, опит за сближаване на народите на Русия с работническата класа в най-напредналите страни. В СССР, където се говори на 122 езика и диалекта, до 1929 г. с латиница се изписват десетки говорими езици [5].

Огромни са препятствията между желанието на народа да се образова, болшевишката убеденост, че масите трябва и могат да придобият културните инструменти да управляват сами държавата си (дори простата домакиня, казва Ленин) и материалните условия, наложени от обстоятелствата. Романът Първият учител на Чингиз Айтматов [6] описва как неграмотен войник от Червената армия, който няма нито учебник, нито педагогически умения, а само основни познания, получени в армията, идва да създаде училище в киргизко село през 1924. В началото селяните – опърничави – не желаят на участват в начинанието.

Появяват се десетки хиляди народни домове, работнически клубове, читални и библиотеки (крайно необходими предвид недостига на хартия). Тези институции, чиято цел е едновременно да образоват и убеждават – преди всичко по селата, по-враждебно настроени към съветската власт след насилствените реквизиции през пролетта на 1918, се сблъскват често с известна съпротива. Въпреки тези трудности 200 000 просветители успяват да ограмотят 5 милиона души през 1921; 7 милиона през 1922. В края на гражданската война през 1921 броят на подрастващите, обхванати от училището, нараства от 3,5 на 5 милиона. През 1929 той достигна 13 милиона със 139 000 училища.

Масовостта на образованието продължава при Сталин, още повече че тя е необходима на политиката за ускорено индустриализиране, която той предприема на фона на земеделската колективизация. Замлъкват обаче педагогическите дебати, които вълнуват духовете през първите години. Макар да доставя батальони инженери и специалисти, бюрократичната система отстранява част от работниците и децата на народните класи, издигнати на отговорни постове през първото съветско десетилетие. Тя се налага над онова, което според разбирането на Ленин и на болшевиките е щяло – точно обратното – да позволи на народните маси, благодарение по-специално на образованието, да попречат на разрастването на бюрокрацията, която в крайна сметка им отнема властта, и на това да се научат сами да управляват „своята“ държава. Така е погребан еманципационният проект, който болшевиките свързват с образованието.

Le Monde diplomatique
– Превод Мария Петрикова

Бележки под линия

[1] Лев Троцки Литература и революция, въведение от 1924, Париж 2000.

[2] Harbans S. Bhola, „Campagne d’alphabétisation en Union des républiques socialistes soviétiques 1919-1939“ (Кампания за ограмотяване в Съюза на съветските социалистически републики, 1919–1939), част от Les Campagnes d’alphabétisation. Étude de l’action menée par huit pays au XXe siècle et note à l’intention des décideurs (Кампания за ограмотяване. Проучване на мерките, взети от 8 държави, и бележки за властите) , ЮНЕСКО, Париж, 1986.

[3] Jean-Michel Palmier, Lénine, l’art et la révolution (Ленин, изкуството и революцията), Париж, 2006.

[4] Célestin Freinet, „Mes impressions de pédagogue en Russie soviétique“ (Моите впечатления като педагог в Съветска Русия), Марсилия, 8 ноември 1925.

[5] Вж. Филип Декамп и Ксавие Монтеар, „Хиляда и една съпротиви срещу латинската азбука“, Монд дипломатик, септември 2017.

[6] Tchinghiz Aïtmatov, Le Premier Maître (Първият учител), Париж, 1964

Източник: Монд дипломатик

Вашият коментар