Автори

Виктор Добрев

Виктор Добрев е роден на 24 юли 1962 г. в град Варна. Основно и средно образование завършва в родния си град. Бакалавър и магистър по психология на ВСУ „Черноризец Храбър“-Варна от 2006 година. През 2013 година защитава докторска степен по психология в същия университет на тема: „Културална каузалност на еврейската екстраполация в психологията“. Хоноруван преподавател на СУ „Климент Охридски“ в магистърска програма „Социална и юридическа психология“.

Автор на:

 1. „Съвременни психична епидемия и увлечение по окултизъм и езотеризъм“
  Сборник от научна конференция „Приложна психология и социална практика“- 2003, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“
 1. „Символ, архетип и синхроничност в миналото и настоящето на българина“
  Сборник от научна конференция „ Приложна психология и социална практика“- 2004, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“
 1. „Трансфер на менталност“
  Сборник от научна конференция „ Приложна психология и социална практика“- 2011, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“
 1. „Наръчник за превенция на девиантното поведение при деца с дефицит на вниманието с хиперактивност – за педагогически съветници“
  Разработка на Сдружение „Консенсус“ в рамките на проект „Превенция на девиантното поведение при деца и подрастващи с хиперкинетично разстройство“ с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции“, Община Варна, издателство „Мертикос“ ЕООД 2012.
 1. „Културална каузалност на еврейската екстраполация в психологията“
  Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор по психология“ Докторска програма „Обща психология“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ Юридически факултет, Катедра Психология, Варна 2013.
 1. „Смислова регулация на личната биография при доживотни затворници“
  Сборник от научна конференция „ Приложна психология и социална практика“- 2015, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“
 1. „Прилагане на когнитивно-поведенческа терапия за лечение на хазартна зависимост при закононарушители в Затвор-Варна“
  Сборник материали от научна конференция „ Хазарт и хазартна зависимост сред правонарушители – проблеми, лечение, превенция“;
  Проект на СНЦОП „Алтруист“  осъществен по поръчка и с финансовото съдействие  на Държавна комисия по хазарта към Министерство на финансите, 2016.
 1. Емпирично изследване за компютърна зависимост и прохазартно поведение сред лица на възраст 16-35 години – ученици, студенти, пълнолетни лица с хазартна зависимост, извършители на правонарушения с мотив хазарт, получили условна присъда или присъда „пробация“
  Проект на СНЦОП „Алтруист“  осъществен по поръчка и с финансовото съдействие  на Държавна комисия по хазарта към Министерство на финансите, 2016.
 1. „Deus ex machine”
  Студия в Колективна монография „ Творческите предизвикателства на критическата психология“, Университетско издателство на СУ „Св. Климент Охридски“ София, 2017.

 


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /home/tracerou/24may.trace-route.eu/wp-includes/meta.php on line 1194