Автори

Васил Сгурев

Васил Сгурев е български учен, академик на Българската академия на науките.

Работи в Института по информационни технологии (обединен в Института по информационни и комуникационни технологии от 2010 г.) на БАН, ръководител на секция „Интелигентни системи“.

Завършва висше инженерно образование в Ленинград със специалност „Електромеханика“ (1960). Там защитава дисертация за научна степен „кандидат на техническите науки” през 1968 г. Става „доктор на техническите науки” в БАН (1983).

Има над 350 научни публикации, 8 монографии, 30 патента и изобретения с вписване в „Златната книга” на Българското патентно ведомство.

Участва и ръководи значителен брой научноизследователски и образователни проекти с международно участие. Член е на редколегиите на 3 международни и 2 български списания, на 2 международни академии и на авторитетни международни организации – американските IEEE и AAAI, както и на IFIP, IF AC, IFORS и IBRO.

Председател е на: Федерацията на научно-техническите съюзи – от 2001 г., Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (във ФНТС), Българската асоциация по изкуствен интелект и Дружеството по разпознаване на образи.

Автор е и на книгата „Най-значимите личности на България“, 286 стр., изд. „Прима“, 1999 г.