Автори

Иван Габеров

Иван Минчев ГАБЕРОВ е доктор на общественокомуникационните и информационните науки с дисертационен труд „Психологическата парадоксалност на историята в богомилски кон­т­екст“; доктор по психология с дисертационен труд „Отвъд християнската представа за саможе­ртвата“; магистър по история.Член на СБП.

Роден на 10 март 1964 г. в гр. Сопот. През 1983 г. завършва ТМТ „Ген. Владимир Заимов“ със златен медал. През 1990 г. става магистър по история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Управител и едноличен собственик на издателствата „Елпис“, „Е“ и „Габеров“. През 2015 г. защитава дисертация по социална психология в СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Отвъд християнската представа за саможертвата“. През 2019 г. защитава дисертацията „Психологическата парадоксалност на историята в богомилски контекст“ и  придобива научна степен „доктор на науките“ в професионално направление „3.5. Обществени комуникации и информационни науки“.

Автор е на 21 книги, между които монографиите:

Откровението на Последния, За Същността“, София, Български писател, 2009, ISBN 978-954-776-3;
„Митология на успеха. Аксиомите на Последния“, София, Български писател,2011, ISBN 978-954-443-87-91;
Алхимията на живота. Притчите на Последния“, В.Т, Абагар, 2013, ISBN 978-619-168-056;
Регулативни функции на социалните представи“,2019, Епринт АБВ, София, ISBN 978-619-7545-14-2;
Възникване и исторически функции на християнските представи“, 2019, Епринт  АБВ, Со­фия, ISBN 978-619-7545;
Ренесансови представи за саможертвата. Постмодерната християнска цивилизация“, 2019, Епринт АБВ, София, ISBN 978-619-7545-10-4.
Религията като изследователски проблем“, 2020, Епринт АБВ, София, ISBN 978-619-7545-03-6; (ISBN 978-619-7545-02-9, pdf).
„Богомилските религиозни и социални представи“, 2020, Епринт АБВ, София, ISBN 978-619-7545-00-5; (ISBN 978-619-7545-01-2, pdf
Богомилското присъствие в колективната психика“, 2020, Епринт АБВ, София, ISBN 978-619-7545-08-1; (ISBN 978-619-7545-09-8, pdf).

 Участва в колективните монографии:

Творческите предизвикателства на критическата психология“, 2017, УИ „Св. Климент Охридски“, ISBN978-954-074323-3;  статия „Богомилство и кабала“ – от стр. 218 до стр. 276.
Религията – осъзнат опит“, 2019, Епринт АБВ, София, ISBN  978-619-7545-16-6, pdf, статия „Религия и опит“, от стр. 48 до стр. 110.

Има публикации в периодичен печат:

Статия „Битие“, сп. Везни, 5/2013, от стр. 9 до стр. 21.
Статия „Богомилски рефлексии в българския национален характер, сб.„Исторически четения“, Андари, 2019,

Автор и на:

Въпроси, 1990, 2001, 2004, 2009, 2012.
Шезлонг за самотници, 1992 (роман).
Хронологична енциклопедия на света в 7 тома, 1994, 1995, 1999 (в съавт.).
Речник на чуждите думи…, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011.
Български енциклопедичен речник, 1999, 2000, 2001, 2003, 2008 (в съавт.).
Светът след Иисус, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 (енцик­л. в съавт.).
Съвременна българска енциклопедия в 7 тома, 1994, 1996, 1999, 2003, 2005, 2009 (в съавт.).
Учебен тълковен речник, 2000, 2002, 2004, 2006, 2009.2013
Учебен речник на чуждите думи, 2000, 2002, 2004, 2006, 2009, 2013
Корона от лъжи. Притчи за хора и политически влечуги, 2005, 2008.
България каквато я видях, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013 (албум).
Български енциклопедичен речник в 2 тома, 2011 (в съавт.).
Православните български манастири, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013 (албум в съавт.).

За контакт: imenieto@gmail.com