Автори

Велин Аргатски

Доц. д-р Велин Аргатски е завършил история във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Велико Търново. Защитава докторска дисертация на тема: „Военно дело на траките“. Той е преподавател по военна история и история на военното изкуство във НВУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново от 1978 до 2001 г. Преподава и в други висши училища у нас и в чужбина.

Специализира в Германия, Русия, Чехия, Италия и САЩ в областта на си­гур­но­­стта, отбраната и военната история. Има над 120 публи­ка­ции в научни издания на ВУЗ, както и в международни научни издания.

Ръководител е на проект „Проучване на надгробна могила в м. Бану­ня,  с. Бежаново, Ло­вешко“.

Ръководител е на проект „Проучване и консервация на средновековна църква ХIII-ХIV в.“ при с. Горско ново село, общ. Златарица.

 

Покръстването на България и духовно-културните връзки с народите…22 май 2020 Налагането на християнството от княз Борис I за държавна религия е въз­можно благодарение на обществено-икономическото развитие на българ­ско­то общество и външнополитическото положение на България. След пок­ръс­тването на княз Борис I (865 г.) християнството става офи­циално ве­ро­изповедание в страната. Йосиф Генезий съобщава, че от Кон­с­та­н­ти­нопол са изпратени в България "отбрани архиереи,…