СЪБИТИЯ > Новини
Иван Габеров защити докторска дисертация за богомилите

21 декември 2019

В УНИБИТ се състоя защита на докторската дисертация на д-р Иван Минчев Габеров на тема: „Психологическата парадоксалност на историята в богомилски контекст” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор на науките“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки“.

Дисертационният труд бе оценен от научно жури под председателството проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева. Рецензенти: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева, проф. д-р Пламен Христов Павлов,проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова

Становища представиха доц. д-р Магдалена Златкова Гарванова, доц. д-р Невена Цветкова Атанасова-Кръстева, проф.д.пс.н. Красимира Александрова Йонкова и проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева.

Научното жури прие за доказани следните научни и практически резултати от работата по темата :

1. Творческо прилагане на метода на Критическата психология.

2. Същностно разкриване на дълбината на психологическите фе­номени несъзнавано и подсъзнавано в контекста на българското светоусещане.

3. Дефиниране на основополагащите принципи и методите, изпо­лзвани от българите при историческото им въздействие над ко­лективната психика на останалите народи в света.

4. Съхраняване на националната памет и защита на културно-ис­торическото наследство на българите.

5. Дообогатяване в неизследвани аспекти на постиженията на социокултурната психология.

6. Коригиране на някои неточни презентации за значението и приноса на третираната проблематика в европейското културно пространство.

7. Реабилитация и издигане на основополагащото българско на­чало в европейската култура.

8. Утвърждаване на фундаменталната роля на българите в евро­пейския културен процес.

9. Отхвърляне и опровергаване на народофобските представи в социологическата и историческа наука.