КНИГИ
Учебник по логика за „нашите българи“

25 март 2020


Изтегли в PDF

© Димитър Цацов Димитров – автор, 2020
© Издателство „Фабер“, 2020
ISBN: 978-619-00-1092-0

Монографията е част от дейностите по текущ изследователски проект „Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането и в световната култура“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“

Съдържание
Увод
І. „Логика“-та на Васил Хаджистоянов Берон
в два интерпретационни хоризонта
1. Логическите идеи на Имануил Кант
в Руската империя
2. За спецификата на влиянието на философията
на Имануил Кант

ІІ. Четирите логики – Имануел Кант, Орест Новицки,
Василии Карпов, Васил Берон

ІІІ. Психологизъм и антипсихологизъм

ІV. Философията като евристика и терапия

V. Темата за методите и систематиката
1. Малко история
2. Методологията в „Логики“-те на Новицки,
Карпов и Берон

VІ. За спецификата на математическото познание

VІІ. „Ние имахме винаги пред очи, че я пишем за нашите
българи“

Заключение. Апология на разума
Литература