АНАЛИЗИ > СТАТИИ
Бившият съдия Манфред Кьолш за това как Законът за цифровите услуги на ЕС ще сложи край на свободата на словото

Д-р Манфред Кьолш - 30 януари 2024

Бившият съдия д-р Манфред Кьолш анализира Закона за цифровите услуги на ЕС (DSA), който скоро ще влезе в сила. Той стига до заключението, че регламентът използва неопределени термини и заплахата от големи глоби, за да подтикне платформите на социалните медии да цензурират неудобни мнения и информация.

Законът за цифровите услуги (DSA) ще влезе изцяло в сила в Германия на 17 февруари 2024 г. като Регламент 2022/2065 на ЕС. За да избегне общественото недоволство, Бундестагът трябва първо да приеме Закона за цифровите услуги (DDG), който конкретизира DSA.

Това законодателство за цифровите услуги е троянски кон: то представя фасада на зачитане на демократичните принципи. Европейската комисия обявява, че DSA има за цел да установи „строги правила за защита на европейските ценности“, а член 1 от DSA директно гласи „Всеки има право на свобода на изразяване“.

Зад тази либерална фасада обаче се случва точно обратното: налице е атака срещу конституционния ред. Поради сложността на материята и общия поток от информация, който действа като средство за отклоняване на вниманието, тази атака срещу конституционния ред остава незабелязана. DSA открива възможността за обявяване на вписвания, които не са незаконни, за подлежащи на заличаване в много големи онлайн платформи и търсачки.

В съображенията на регламента на ЕС, които трябва да се използват за тълкуване на DSA, се прави ясно разграничение между разпространението на незаконна и „по друг начин вредна информация“ (съображение 5). От операторите на платформи се изисква да „обръщат особено внимание на това как техните услуги биха могли да се използват за разпространяване или засилване на подвеждащо или измамно съдържание, включително дезинформация“ (съображение 84). Чл. 34 от ЗЗД също така прави точно разграничение между незаконна информация и информация, която има само „вредни последици“.

Терминът „дезинформация“ обаче не е дефиниран в DSA. А още през 2018 г. Комисията на ЕС поясни, че дезинформацията включва информация, която може да причини „обществена вреда“. По този начин тя определя (стр. 4), че под обществена вреда следва да се разбира „заплаха за демократичните политически процеси и вземането на политически решения, както и за обществените блага като защитата на здравето, околната среда и сигурността“.

Не може да има съмнение, че не е необходимо неверните, подвеждащи или просто неудобни вписвания да са незаконни. Независимо от това те могат да бъдат обявени за незаконни по всяко време въз основа на DSA. Комисията на ЕС определя стандарта, по който се оценява дезинформацията. Това обаче означава, че политически непопулярни мнения, дори научно аргументирани позиции, могат да бъдат заличени.

И това не е всичко: ако те бъдат категоризирани като незаконни, има социални последици. Гражданите се подлагат на вътрешна предварителна цензура. Те са принудени да съобразяват съдържанието си с това, което се вписва в актуалния коридор на политическите мнения. Повечето от тях няма да се подложат на риска от имманентни социални неудобства. Следователно жизненоважният елемент на един либерален основен ред – постоянният интелектуален и демократичен дебат с противоположни мнения – ще избледнее. Ще бъде имплантирано мислене с наставник.

Друг пласт цензура идва от факта, че големите платформи ще трябва да анализират записите за „системни рискове“, които те могат да породят, да ги оценяват по съответния начин и след това да предприемат „мерки за намаляване на риска“. Счита се, че системни рискове съществуват, ако има „вероятни (или предвидими) неблагоприятни последици“ за „социалния дебат“, „обществената безопасност“ или „общественото здраве“. Такива вписвания трябва да бъдат изтрити или блокирани.

В тези термини обаче липсва същественото ограничение, изисквано от конституционния принцип на сигурност, дори когато се вземат предвид предоставените на законодателя дискреционни правомощия. Едно законово упълномощаване на изпълнителната власт трябва да бъде достатъчно определено и ограничено по отношение на съдържанието, целта и обхвата. Само така действията на оправомощените лица могат да бъдат измерими, предвидими и изчислими в поносима за гражданите степен.

След края на пандемията от коронавирус правилото за подозрителност вече се разпростира върху всички възможни области на обществения живот. Благодарение на общите клаузи, използвани в DSA, съответните платформи винаги ще намерят причина да заличат неудобните записи. Координаторът има право да разпорежда санкции, а лицата, подаващи сигнали, имат неограничени възможности да подават жалби за заличаване.

Необоснованите заличавания се насърчават допълнително от използването на технологии за автоматично разпознаване на съдържанието, което е неизбежно поради потока от информация.  Съдът на Европейския съюз наскоро постанови (по дело, свързано с Общия регламент относно защитата на данните; NH), че тези технологии, 90 % от които вече се използват от някои платформи, не са в състояние да предвидят вероятността за бъдещо поведение.

Генералният адвокат в Съда на ЕС също така обясни защо наличните технологии не са в състояние да правят преценки, изисквани от DSA, например дали даден запис ще има предвидимо вредно въздействие върху „обществения дебат“ или „общественото здраве“, което би оправдало заличаването.

Поради заплахата от глоби в размер до 6 % от глобалния оборот за предходната година за нарушения, платформите ще практикуват т.нар. свръхблокиране (т.е. прекомерно изтриване на разрешени изрази на мнение и информация или ограничаване на тяхното разпространение; NH.) само по икономически причини.

В резултат на това потребителите на платформите винаги ще се възприемат като потенциални нарушители на обществения дебат и изборните процеси или като заплаха за обществената сигурност и общественото здраве. Този метод на размиване ще породи страх от това, че са обект на посегателство от страна на администраторите. Обществените дебати, които са в основата на демокрацията, ще се превърнат в мними дебати в предварително определения канал за мнения.

Задълженията за контрол на всички участници имат превантивен характер. Винаги става въпрос за „вероятни критични“, „предвидими вредни“ или „предвидими вредни последици“ за „социалния дебат“, „обществената безопасност“ или „общественото здраве“.

Генералният адвокат в Съда на ЕС е казал какво е правно необходимо в това отношение: Това са „особено сериозни намеси в правото на свобода на изразяване на мнение“ (…), тъй като, ограничавайки определена информация още преди тя да бъде разпространена, те предотвратяват всякакъв обществен дебат по съдържанието и по този начин лишават свободата на изразяване от действителната й функция на двигател на плурализма“ (параграф 102е). Генералният адвокат правилно посочва, че превантивният контрол върху информацията на практика елиминира правото на свобода на изразяване и информация, което по принцип е неограничено.

Това право на свобода на изразяване на мнение в бъдеще ще бъде предоставяно (или отказвано) от органите на DSA. За да може да се оцени бъдещият рисков потенциал на милиардите комуникационни процеси, например за „социалния дебат“, в 27-те държави от ЕС, както твърди DSA, е необходима най-малкото огромна координация. Поради това се изгражда общоевропейска мрежа от бюрократи за наблюдение на комуникациите. Ефективното наблюдение и правоприлагане изисква „безпроблемен обмен на информация в реално време“ (чл. 85 от DSA) между участниците в мрежата.

На върха е Комисията на ЕС, която може да взема всички решения, които счита за необходими. Другите участващи страни са „Панелът“ (чл. 63 и сл. от DSA), националният „Координатор на цифровите услуги“ (чл. 49 и сл. от DSA) и сертифицираните от гражданското общество „податели на сигнали“ (чл. 22 и сл. от DSA).

Тази бюрократична система за наблюдение противоречи на федерализма, заложен в конституцията. Досега медийният надзор беше от компетенцията на федералните провинции.

Според DSA информаторите трябва да се считат за „надеждни“, ако вече са се доказали в миналото при разпознаването на спорно съдържание (чл. 22 DSA). На прост език това означава В Германия известните информатори в рамките на режима на приложимия преди това Ntzwerkdurchsetzungsgesetz (Закон за прилагане на мрежата) с благодарност ще признаят, че тяхната позиция е придобила монополен статут.

Внимателният поглед зад фасадата на правовата държава разкрива, че DSA подкопава правото на свобода на изразяване и информация, гарантирано от член 11 от Хартата на основните права на ЕС, член 10 от Европейската конвенция за правата на човека и член 5 от Основния закон на Германия.

Източник - Money and more