АНАЛИЗИ > СТАТИИ
Интелектуална свобода и демокрация

Емил Григоров - 10 февруари 2024

В едно демократично общество публичният интерес не може да бъде преследван и задоволяван, без да се прибягва и до услугите на пропагандата. Тя е вид убеждаване, въздействие с оглед постигане на някаква цел. В това самό по себе си няма нищо лошо. На какво обаче се дължи лошата репутация на пропагандата? Как тиранията на доминиращите мнения улеснява контрола върху общественото мнение в условията на демокрация? Застрашени ли са днес свободата на мисълта и свободата на личността, както и интелектуалната свобода да споделяш публично мислите си и да ги отстояваш с легитимни средства?

„НАД свободата на мисълта и свободата на личността са надвиснали нови опасности, явяващи се в малко по-различна форма от познатите ни от предишни епохи. Ако не успеем да изградим енергично и бдително обществено мнение, което да ги защити, след сто години те ще бъдат много по-слаби, отколкото са днес“ (1). Това казва големият британски философ, математик и общественик Бъртранд Ръсел (1872 – 1970) в своята публична лекция „Свободна мисъл и официална пропаганда“, прочетена през 1922 г. Можем ли днес, малко повече от сто години по-късно, да кажем, че Ръсел е бил прав? Можем ли да твърдим, че в наши дни свободата на личността и нейното абсолютно необходимо условие – свободата на мисълта, са в по-лошо състояние, отколкото в периода между двете световни войни?

Природата на интелектуалната свобода

ПОД интелектуална свобода разбирам отсъствието на пречки да разграничаваш вярното от погрешното твърдение, достоверната от недостоверната информация. Както и свободата да споделяш публично мислите си и да ги отстояваш с легитимни, т.е. ненасилствени, средства. Ако някой ми възрази, че втората част от тази дефиниция се отнася по-скоро до свободата на словото, ще се съглася, но с уточнението, че без свобода на словото интелектуалната свобода е някак непълна, доколкото не би могла да се осъществи в публичното пространство, а оттук и да играе отредената ѝ в модерното общество политическа роля.

И още едно уточнение: интелектуалната свобода не е добродетел, т.е. някакво морално качество или персонална характерисктика; тя е по-скоро акт в ситуация. Това ще рече, че човек е интелектуално свободен само когато извършва интелектуално свободен акт. Няма нито краткосрочни, нито дългосрочни „абонаменти“ за интелектуалната свобода. От друга страна, доколкото интелектуално свободният акт е волеви акт, той има известна морална стойност и съответно подлежи на положителна морална оценка. Тъкмо на това се дължи особено силната привлекателност на интелектуалната свобода. Кой не би я включил в списъка на ценностите, с които се идентифицира?

Интелектуалната свобода и модерната демокрация

АКО отворите произволно взет учебник по история или политическа теория, ще прочетете в него, че интелектуалната свобода е един от стълбовете на модерната демокрация. И това е вярно, ако става въпрос за нейните философски, т.е. пределно абстрактни основания. Модерната демокрация като идея до голяма степен съвпада с представата за общество на разумни, свободно мислещи и равноправни граждани. Така че, опитате ли се да отнемете от идеята за гражданина компонента „интелектуална свобода“, тя тутакси ще се разпадне, а с нея ще се разпадне и идеята за демокрация.

Дотук добре, но идеята за демокрация е едно, а реалната демокрация – друго. Ако идеята за демокрация е немислима без представата за еднакво разумни и еднакво свободно мислещи граждани, то реално съществуващите през последните две-три столетия демокрации функционират по-скоро въз основа на една друга представа. Не бих могъл да я формулирам по-добре от Александър Хамилтън (1757-1804)), един от бащите на американската демокрация. „Всяка общност, казва той в реч, произнесена пред Конвенцията на Филаделфия на 18 юни 1787 г., се дели на малцинство и мнозинство. Малцинство са богатите и родени в добри семейства; останалите представляват народната маса. Смята се, че гласът на народа е глас Божи. Но колкото и често да се цитира тази максима, колкото и силно да се вярва в нея, в действителност тя е погрешна. Народът е импулсивен и непостоянен; той рядко разпознава справедливостта и отсъжда справедливо. Трябва, значи, да се осигури на малцинството отделно и постоянно място в управлението. Богатите и родени в добри семейства ще контролират нестабилността на мнозинството. И тъй като не биха имали никаква полза нещата да се променят, те винаги ще поддържат едно добро управление“ (2).

В откъса от речта на Хамилтън ясно се открояват две трудно съвместими (поне от чисто теоретична гледна точка) концепции за демократичното управление, а оттук и за ролята и обхвата на интелектуалната свобода в едно демократично общество. Ще нарека едната „концепция за политическия мениджмънт“, а другата – „концепция за гражданското самоуправление“.

Политическият мениджмънт обвързва интелектуалната свобода с експертното знание. Тук си имаме работа с едно елитарно-технократско виждане, според което практикуването на интелектуалната свобода изисква висок образователен ценз и тясно специализирана подготовка в дадена област. Това схващане има дълбоки исторически, религиозни и философски корени. То е толкова древно, че на него масово се гледа като на едва ли не природен закон – само експертите могат да практикуват легитимно интелектуалната свобода, защото само те са специално подготвени да разграничават верните от неверните съждения и достоверната от недостоверната информация в дадена област. В този смисъл съвременните експерти са единствените легитимни наследници на древните шамани, жреци и царе-философи. Само че тяхната експертиза не е официално окултна и не е задължително обвързана с определен социален произход, което я прави съвместима с демокрацията – всеки може да я придобие, стига да има необходимите интелектуални и морални добродетели.

Гражданското самоуправление, от своя страна, предполага максимално широк достъп до интелектуалната свобода въз основа на максимално широк достъп до знания и умения, необходими за нейното практикуване.

Всяка една от тези две концепции има своите плюсове и минуси. Плюсовете на концепцията за политическия мениджмънт са свързани с нейната взискателност към знанието – експертното знание предполага висока степен на компетентност и положително отношение към интелектуалния авторитет. Основният минус на тази концепция е, че култът към експертното знание значително стеснява кръга от граждани, способни на интелектуална свобода, като по този начин я разглежда като своего рода привилегия.

Колкото до концепцията за гражданското самоуправление, нейното главно достойнство е, че предполага демократизация на достъпа до знание и съответно количествен ръст на интелектуалната свобода. Само че една такава демократизация рискува да доведе до занижаване на критериите за качество на знанието и съждението, а оттук и до залиняване на интелектуалната свобода.

Интересно е, че и двете концепции съдържат повече или по-малко експлицитно тенденция към ограничаване на интелектуалната свобода. Но в каква степен тази тенденция ще бъде реализирана в дадено общество зависи от това как ще се формира общественото мнение в това общество.

Интелектуална свобода и обществено мнение

ОБЩЕСТВЕНОТО мнение е сред най-важните открития на модерната политическа мисъл. Особен интерес към неговата природа проявяват мислителите от епохата на Просвещението, сред които бих откроил Дейвид Хюм (1711-1776). Близо двеста години преди Бернайс и Оруел да опишат модерните механизми и техники за контрол върху мисълта, шотландският философ доказва, че никое правителство не би могло да си върши работата, т.е. да управлява, ако не осъществява постоянно контрол върху общественото мнение.

И това се отнася, уточнява той, както за най-деспотичните и милитаризираните, така и за най-либералните и популярни правителства (3). Колкото по-деспотично е едно правителство, толкова по-брутален е въпросният контрол. Либералните правителства разчитат на по-фини стратегии и техники, по-скоро пропагандно-манипулативни, отколкото открито насилнически. Но целта е една и съща – ограничаване на интелектуалната свобода. „За демократичното общество, казва Ноам Чомски, пропагандата е това, което е полицейската палка за тоталитарната държава“ (4).

Ала има един фактор, който улеснява контрола върху общественото мнение в условията на демокрация. Имам предвид това, което класикът на либералната политическа мисъл Джон Стюарт Мил нарича „тирания на доминиращите мнения и чувства“. Той се основава на анализа на егалитарната страст, извършен от Алекси дьо Токвил в неговия социологически шедьовър За демокрацията в Америка. „Във времена на равенство, пише Токвил, хората не си вярват един другиму заради приликата помежду им; ала същата тази прилика ги изпълва с почти безгранично доверие в общественото мнение – струва им се, че няма как при такава интелектуална прилика истината да не е от страната на мнозинството“ (5).

Тук се изправяме пред следния парадокс: истината, която е сред основните демократични ценности, всъщност е отчуждена от съзнанието на всеки отделно взет гражданин и се асоциира с мнението на някакво абстрактно мнозинство. С други думи, тя не е истина в собствения смисъл на думата, и то не толкова защото е консенсусна и в този смисъл оспорима (а не логически доказуема и съответно неоспорима), а защото не е плод на интелектуално свободен акт, целящ да разграничи вярното от невярното твърдение и правдоподобната от неправдоподобната информация. Така, изплъзнала се от контрола на индивидуалното съзнание, истината на мнозинството става лесно манипулируема и демократичното гражданство доброволно се хвърля в обятията на пропагандата.

Какво лошо има в манипулацията и пропагандата?

ПОД манипулация разбирам форма на психологическо въздействие върху отделно взети или обединени индивиди, целящо да ориентира техните желания, вярвания, мисли и в последна сметка действия в определена посока, като ги остави с впечатлението, че сами са избрали тази посока. Колкото до пропагандата, нека се доверим на Едуард Бернайс, който я схваща като „последователно и продължително усилие по предизвикване или пренасочване на събития с цел оказване на въздействие върху отношението на обществото към дадено предприятие, към дадена идея или към дадена група“ (6).

И в двата случая става въпрос за оказване на въздействие с оглед постигане на някаква цел. В това самό по себе си няма абсолютно нищо лошо. Бернайс дори смята, че в едно демократично общество публичният интерес не може да бъде преследван и задоволяван, без да се прибягва до услугите на пропагандата. А и едва ли някой ще тръгне да си разчиства сметките с манипулатор, чието въздействие му е помогнало да вземе добро решение за себе си, за семейството си, за приятелите си или за обществото като цяло.

На какво тогава се дължи лошата репутация на манипулацията и пропагандата? Според мен тя се дължи на повече или по-малко ясното усещане, че дори когато са безкрайно доброжелателни спрямо нас, те ни ощетяват в качеството ни на разумни, свободни и отговорни за своите избори граждани и по този начин подкопават основите на модерната демокрация и по-общо – на либералната цивилизация. В този смисъл те са нелегитимни форми на убеждаване.

Демокрацията е и по произход, и по природа политически режим, изграден въз основа на изкуството на убеждаването. Но убеждаването е легитимно само тогава, когато убеждаващият не се опитва да скрие действителните си намерения. И най-важното – признава и гарантира с думи и с цялостното си поведение свободата на убеждавания да не се съгласи с него, ако намира доводите му за неоснователни от чисто рационална гледна точка.

Аргументът на Хюм като обща форма на рационалната съпротива срещу манипулацията и пропагандата

ИМАМ предвид прословутия аргумент на Хюм срещу чудесата, развит в неговото Изследване върху човешкия разсъдък. Да допуснем, че просто някой ви е казал, че съществуват чудеса. Рационално ли е да му повярвате? Разбира се, че не. Защото знаете въз основа на личния си опит, че има хора, които си създават илюзии, както и такива, които съзнателно заблуждават другите. От друга страна, вие нямате никакъв личен опит с чудесата. Следователно по-рационално е да вярвате, че фактът, че чувате разказ за чудеса, се обяснява по-скоро с това, че някой се заблуждава или ви заблуждава, отколкото с това, че някакво чудо наистина се е случило. Оттук и по-общият израз на скептическата нагласа, която е най-доброто средство за интелектуална самозащита и съответно за отстояване на интелектуалната свобода: какви аргументи ще ми предложите, за да ме убедите, че е по-рационално да вярвам на това, което ми казвате, отколкото да предполагам, че се заблуждавате или че се опитвате да ме заблудите?

Смея да твърдя, че това средство е достъпно за всеки разумен човек и върши добра работа, когато трябва да се защитават свободата и демокрацията. Стига, разбира се, да има воля за това.

Бележки

(1) Bertrand Russel, Essais sceptiques, Paris, Les Belles Lettres, 2013, p.157.

(2) Max Farrand (dir.), The Records of the Federal Convention of 1787, vol. I, New Haven, Yale University Press, 1966, p.229.

(3) Вж. David Hume, „Of the First Principles of Government“, in David Hume’s Political Essays, New York, The Liberal Arts Press, 1953, p. 24-38.

(4) Noam Chomsky, Media Control. The Spectacular Achievements of Propaganda, Seven Stories Press, 2002, p.20.

(5) Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Robert Laffont, 1986, p.434.

(6) Edward Bernays, Propaganda. Comment manipuler l’opinion en démocratie, Montréal, Lux Éditeur, 2008, p.15.

Източник - Монд дипломатик
Емил Григоров е професор по философия в колежа „Гарно“ и хоноруван лектор по философия и литература в университета „Лавал“ в град Квебек, Канада. До 2010 преподава 11 години в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на една книга („Драмата на cogito: една съвременна…